تهیه و توزیع و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی،تحقیقاتی و صنعتی

تیسا طب نوین آزما
Tisa teb Novin Azma

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش

 

 

 

چهارمین گردهمایی بین المللی تکنولوژی مولکولی بیوتکنولوژی با نگرش طراحی دارو ودرمان

تالار امام خمینی دانشگاه شهید بهشتی 22-24 مهرماه 93

 

سیستم شسشوی الایزا ساخت Elx50امریکا مدل

 

سیستم خوانش الایزا M965ساخت تایوان مدل

سیستم خوانش الایزا Elx800 ساخت امریکامدل

سیستم ژل داک ساخت ایران

 

اتاقک کنترل دما و رطوبت ساخت ایران

 

 

 

سانتریفیوژ یخچالدار با حجم و دور بالا Contient512Rساخت کره مدل

 

اسپکتروفتومترساخت SP80016تایوان مدل

فریزر تحقیقاتی فوق سرد ساخت آلمان

ویسکوزیمتر ساخت LVDVII امریکا مدل